Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Reposted fromFlau Flau viamadamemonroe madamemonroe
1429 332d
Reposted fromEkran Ekran viamadamemonroe madamemonroe

August 01 2017

2753 4262
Reposted frombwana bwana viamadamemonroe madamemonroe

July 26 2017

9308 2a71
Reposted fromLittleJack LittleJack viasomebunny somebunny
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer

July 25 2017

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

July 19 2017

July 17 2017

9601 346d
Reposted fromkarahippie karahippie viaanomalia anomalia
6431 fc14 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viazf zf
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viaspokodama spokodama

July 16 2017

July 12 2017

Reposted fromFlau Flau

July 10 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl